Bi thu Trung uong Dang

Thursday, 26/05/2016 01:51
 • Phan cong Uy vien Bo Chinh tri Bi thu Trung uong Dang khoa X

  10:17 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Thay mat Bo Chinh tri, Tong Bi thu Nong Duc Manh, hom 5/5, da ky Quyet dinh ve viec phan cong Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang khoa X.

 • Khai mac ky hop thu nhat Hoi dong Ly luan Trung uong

  20:36 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Sang 24/3, tai Ha Noi, Hoi dong Ly luan Trung uong nhiem ky 2006 - 2010 da khai mac trong the ky hop thu nhat. Den du phien khai mac co cac dong chi: Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nong Duc Manh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet; nhieu dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Uy vien Trung uong; lanh dao cac co..

 • Phong van Bi thu Trung uong Dang Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong Nguyen Van Chi Lam sao day lui nan tham nhung

  19:23 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  Phong van Bi thu Trung uong Dang Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong Nguyen Van Chi Lam sao day lui nan tham nhung

  “Viec tang cuong cong tac kiem tra Dang chu yeu la nham ngan chan, phong ngua, canh bao, nhac nho khong de xay ra sai pham, nhung dong thoi phai xu ly nghiem minh nhung can bo, dang vien vi pham dieu le Dang va luat phap nha nuoc, bat cu nguoi do la ai, o cuong vi nao” - Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong Nguyen Van Chi nhan manh khi tra loi phong van Bao Thanh nien nhan Hoi nghi can bo Kiem tra Dang toan quoc vua dien ra tai TP. Ho..

 • Chi dao cua Ban bi thu Trung uong Dang ve chuan bi cho SEA Games

  08:51 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Chi dao cua Ban bi thu Trung uong Dang ve chuan bi cho SEA Games

  Sau khi nghe Ban can su Dang cua Uy ban TDTT bao cao cong viec chuan bi to chuc SEA Games 22 tai VN (ngay 14-10), Ban bi thu Trung uong Dang da co y kien chi dao ve viec chuan bi to chuc su kien nay. Trong do, Ban bi thu nhan manh: So luong cong viec chuan bi con nhieu trong khi thoi gian khong con nhieu.

 • Cau chuyen dong chi Tran Kien

  06:31 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Cau chuyen dong chi Tran Kien

  Tran Kien - mot cai ten nghe xa la doi voi nhieu nguoi trong chung ta, ke ca chung toi. Mai cho den khi nghe nhieu nguoi nhac den ong day tran trong, va mai cho den khi chung toi doc duoc quyen sach, xuat ban nam 2005, viet ve ong. Tra can biet thu hai tang tai Ha Noi, ong ve que bo tien tui xay nha cap 4, nghi huu. Thu tuong de nghi cap oto cho ong nhung ong tu choi... Do la cau chuyen ve mot cuu bi thu Trung uong Dang song thanh bach va liem khiet den ky la...

 • Truy tang Huan chuong Sao vang cho dong chi Tran Kien

  05:47 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Truy tang Huan chuong Sao vang cho dong chi Tran Kien

  TT (Quang Ngai) - Sang 11-4, Ban bi thu Trung uong Dang va Tinh uy Quang Ngai da to chuc le truy tang Huan chuong Sao vang - huan chuong cao qui nhat cua Nha nuoc - cho dong chi Tran Kien - nguyen bi thu Trung uong Dang (khoa V, VI), nguyen chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong (khoa V, VI). Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ve du.

 • De bao chi phat trien dung huong manh me va vung chac

  20:05 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 8/1, tai thanh pho Ha Long (Quang Ninh), Ban Bi thu Trung uong Dang to chuc Hoi nghi so ket 2 nam thuc hien Thong bao ket luan so 162-TB/TW ngay 1/12/2004 cua Bo Chinh tri (Khoa IX) ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007. Cac dong chi: Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu va To Huy Rua, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tu tuong – Van hoa Trung uong chu tri Hoi nghi. Phat..

 • Phat huy noi luc doan ket vi mot Quang Nam giau dep

  09:27 | Thứ năm 24/03/2005 (GMT+7)

  TT (Quang Nam, Dac Nong) - Sang 23-3 tinh Quang Nam da to chuc le ky niem 30 nam ngay giai phong hoan toan tinh (24-3-1975 - 24-3-2005). Den du co cac dong chi Phan Dien, uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu Trung uong Dang; Truong Quang Duoc, uy vien Bo Chinh tri, pho chu tich Quoc hoi; Tong Thi Phong, bi thu Trung uong Dang, truong Ban Dan van trung uong; cac tuong linh, ba me VN anh hung, can bo dang vien cung hang van nguoi dan Quang Nam...

 • Truy tang ong Tran Kien Huan chuong Sao Vang

  23:28 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Sang 11.4, Ban Bi thu Trung uong Dang, Uy ban Kiem tra Trung uong phoi hop voi Tinh uy Quang Ngai to chuc Le truy tang huan chuong Sao Vang - Huan chuong cao quy nhat cua Dang va Nha nuoc cho ong Tran Kien, nguyen Bi thu Trung uong Dang cac khoa V, VI, nguyen Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

 • Chu tich Trung Quoc Ho Cam Dao se tham Viet Nam va du Hoi nghi APEC

  23:55 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 7/11, Bo Ngoai giao Trung Quoc cho biet nhan loi moi cua Tong Bi thu Trung uong Dang Cong san Viet Nam Nong Duc Manh va Chu tich nuoc Viet Nam Nguyen Minh Triet, Tong Bi thu Trung uong Dang Cong san Trung Quoc, Chu tich nuoc Trung Quoc Ho Cam Dao se tham Viet Nam tu 15-17/11, dong thoi se tham du Hoi nghi lanh dao cac nen kinh te APEC lan thu 14, duoc to chuc tai Ha Noi tu 17-19/11.

 • Nhieu hoat dong cap cao ky niem quan he Viet Nam Lao

  03:09 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  Theo thong tin tu Bo Ngoai giao VN, nhan ky niem 30 nam ngay ky ket hiep uoc huu nghi va hop tac va 45 nam thiet lap quan he ngoai giao VN - Lao, tu ngay 16 toi 20-7, doan dai bieu cap cao VN do ong Truong Tan Sang - uy vien Bo Chinh tri, bi thu Trung uong Dang, thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang - dan dau se sang tham Lao. Cung thoi gian, Pho chu tich nuoc Bounnhang Vorachith se tham VN.

 • Hoi Nhac si Viet Nam don nhan Huan chuong Sao Vang

  21:15 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Hoi Nhac si Viet Nam don nhan Huan chuong Sao Vang

  Ngay 28/12, tai Ha Noi, Hoi Nhac sy Viet Nam to chuc le ky niem 50 nam thanh lap va don nhan Huan chuong Sao Vang do Dang va Nha nuoc trao tang. Den du co cac dong chi: Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Cong san Viet Nam; To Huy Rua, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tuyen giao Trung uong; Pham The Duyet, Chu tich Uy ban trung uong Mat tran To quoc Viet Nam; Hoang Tuan Anh, Bo truong Bo Van hoa, The thao Du lich; dai..

 • Ong Truong Tan Sang giu chuc Thuong truc Ban Bi thu

  06:03 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Ong Truong Tan Sang giu chuc Thuong truc Ban Bi thu

  Ngay 5/5/2006, thay mat Bo Chinh tri, Tong Bi thu Nong Duc Manh da ky Quyet dinh so 01-QDNS/TW va so 03/QDNS/TW ve viec phan cong Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang khoa X.

 • Ong Truong Tan Sang duoc phan cong lam Thuong truc Ban Bi thu

  08:33 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Ong Truong Tan Sang duoc phan cong lam Thuong truc Ban Bi thu

  Thay mat Bo Chinh tri, Tong Bi thu Nong Duc Manh, hom 5/5, da ky Quyet dinh ve viec phan cong Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang khoa X.

 • 7 giai phap nang cao chat luong doi ngu nha giao

  08:54 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 16-3 tai Ha Noi, Bo GD-DT da bao cao voi Ban bi thu Trung uong Dang ve de an “Xay dung, nang cao chat luong doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc giai doan 2003-2010”.

 • Ong Tran Xuan Bach qua doi

  01:45 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Do lam benh nang, ong Tran Xuan Bach - nguyen uy vien Bo Chinh tri, bi thu Trung uong Dang tu thang 12-1986 den thang 3-1990 - da tu tran luc 15g34 ngay 1-1-2006 tai Benh vien Huu nghi Ha Noi, huong tho 83 tuoi.

 • He mo tam man bi mat

  10:26 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Khi loat bai “Su that ve nha o cua dong chi To Duy” xuat hien tren bao chi nam 1987, cung la luc nha bao Tran Dinh Ba phai doi mat voi su phan cong tu phia mot vi lanh dao cao cap ngang ham bo truong. Ban Bi thu Trung uong Dang da trieu tap mot cuoc hop khan cap it ngay sau do…

 • Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  07:58 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  Ngay 23/10, lam viec voi Ban To chuc Trung uong Dang ve nhiem vu cua cong tac to chuc, xay dung Dang, TBT Nong Duc Manh de nghi Ban can tham muu voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve viec danh gia, nhan xet hang nam doi voi cac uy vien Trung uong Dang (bao gom ca cac Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang).

 • Ban Bi thu dong y dinh chi cong tac ong Tran Quoc Truong

  10:47 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  Ban Bi thu dong y dinh chi cong tac ong Tran Quoc Truong

  Xem xet de nghi cua Thu tuong Chinh phu, hom qua 15/7, Ban Bi thu Trung uong Dang da dong y ve viec tam dinh chi cong tac 3 thang doi voi ong Tran Quoc Truong, Pho tong thanh tra Chinh phu.

 • Ban Bi thu thanh lap BCD thuc hanh tiet kiem chong lang phi

  20:16 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 9/6/2006, Ban Bi thu Trung uong Dang da ban hanh Quyet dinh so 05-QD/TW thanh lap Ban Chi dao giup Ban Bi thu tiep tuc kiem tra viec lanh dao, chi dao thuc hanh tiet kiem, chong lang phi.

 • Trao Huan chuong Sao Vang cho nguyen Vien truong VKSNDTC

  15:18 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Trao Huan chuong Sao Vang cho nguyen Vien truong VKSNDTC

  28/5, tai Vien Kiem sat nhan dan Toi cao (VKSNDTC), Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da trao Huan chuong Sao Vang cho nguyen Bi thu Trung uong Dang, nguyen Vien truong VKSNDTC Tran Quyet. Thu tuong Nguyen Tan Dung tran trong trao Huan chuong Sao Vang cho nguyen Bi thu TU Dang, Vien truong VKSNDTC Tran QuyetThu tuong Nguyen Tan Dung neu ro: Dong chi Tran Quyet luon la tam guong sang ve duc tinh can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu; tan tuy trong cong viec,..

 • Can tuyen truyen sau rong hon nua cho hoat dong cua Hoi Khuyen hoc

  16:15 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung tran tro cua Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang sau khi ket thuc buoi lam viec keo dai hon 4 tieng voi Hoi Khuyen hoc Viet Nam, sang 17/10.

 • Trao tang dong chi Tran Dinh Hoan Huan chuong Doc lap hang nhat

  00:17 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Sang 8.3, tai Ha Noi, Ban To chuc Trung uong da to chuc trong the le trao Huan chuong Doc lap cho dong chi Tran Dinh Hoan, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Bi thu Trung uong Dang, nguyen Truong ban To chuc Trung uong va 9 dong chi lanh dao Ban To chuc Trung uong qua cac thoi ky. Den du co lanh dao Van phong Trung uong Dang, Van phong Chu tich nuoc va Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong.

 • Nganh xuat ban can vung chinh tri kinh doanh hieu qua

  22:39 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Nganh xuat ban can vung chinh tri kinh doanh hieu qua

  25/10, du le ki niem 55 nam ngay truyen thong nganh Xuat ban-In-Phat hanh Sach, ngay Chu tich Ho Chi Minh ky Sac lenh thanh lap Nha in Quoc gia (10/10/1952 - 10/10/2007), Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang da khang dinh: nganh xuat ban vua phai phuc vu tot nhiem vu chinh tri vua phai kinh doanh hieu qua.

 • Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  22:02 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  23/10, lam viec voi Ban To chuc Trung uong Dang ve nhiem vu cua cong tac to chuc, xay dung Dang, TBT Nong Duc Manh de nghi Ban can tham muu voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve viec danh gia, nhan xet hang nam doi voi cac uy vien Trung uong Dang (bao gom ca cac Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang).

 • Can nang cao chat luong nghien cuu bien soan lich su Dang

  20:30 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Ban Bi thu Trung uong Dang vua ra thong tri yeu cau cac Tinh uy, Thanh uy, cac ban can su Dang, Dang doan, Dang uy truc thuoc Trung uong lanh dao, chi dao viec tong ket 5 nam thuc hien Chi thi 15-CT/TW, ngay 28/8/2002 cua Ban Bi thu ve tang cuong va nang cao chat luong cong tac nghien cuu, bien soan lich su Dang Cong san Viet Nam.

 • Truong ban TT VH T U To Huy Rua Bao chi co du kha nang bien van hoi moi cua dat nuoc thanh hien thuc

  23:39 | Thứ năm 22/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 22/2/2007, ngay lam viec dau tien sau ky nghi Tet Nguyen dan Dinh Hoi, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa (TT - VH) T.U To Huy Rua da chu tri buoi giao ban bao chi dau Xuan Dinh Hoi tai tru so bao Nhan Dan va sau do den tham, chuc Tet: bao Nhan Dan, Thong tan xa Viet Nam (TTXVN) va Dai tieng noi Viet Nam.

 • Nhan su cap cao khoa X duoc bau chon the nao

  08:52 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Nhan su cap cao khoa X duoc bau chon the nao

  Ben le ngay lam viec thu 3 Dai hoi Dang X, ong Truong Vinh Trong, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Noi chinh Trung uong da danh cho bao gioi cuoc trao doi coi mo ve viec bau chon nhan su khoa X cua Dang.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0