Bao hiem Xa hoi Viet Nam

Tuesday, 31/05/2016 17:05
 • Quy II2007 Ha Noi se chi tra luong huu bang the ATM

  10:09 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Quy II2007 Ha Noi se chi tra luong huu bang the ATM

  Den het thang 2/2007, ca nuoc da co tren 9.710 nguoi thuoc 6 tinh, thanh pho su dung the luong huu qua he thong ATM cua cac ngan hang: Nong nghiep va Phat trien nong thon, Dong A, Dau tu va Phat trien, Ngoai thuong, trong do Hai Phong va TP.Ho Chi Minh la 2 dia phuong co nhieu nguoi su dung. Cac tinh nhu Lang Son, Binh Duong, Dac Lac, Lam Dong, An Giang, Tien Giang dang duoc Bao hiem xa hoi Viet Nam nghien cuu de trien khai. Thuc hien theo cach tra nay, khach..

 • Bao hiem Y te het doc quyen

  12:33 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Bao hiem Y te het doc quyen

  Viec xuat hien cua Pacific International nhu mot su thach thuc doi voi nha cung cap dich vu truyen thong trong bao hiem y te la Bao hiem Xa hoi Viet Nam. Trong nhung nam qua, dich vu bao hiem y te nay da gay khong it that vong cho nguoi dan.

 • Vi sao chua trien khai linh luong huu qua ATM

  14:51 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Theo phan anh cua nhieu ban doc, tai nhieu dia phuong, nhung nguoi nhan luong huu thuong phai tra phi 0,5% (nam phan nghin) tren so tien luong huu duoc nhan cho nguoi den tra truc tiep tai nha. Bao hiem xa hoi Viet Nam co quy dinh muc phi nay khong ? Tai sao Bao hiem xa hoi Viet Nam khong ap dung tra luong qua ATM? TS da co cuoc phong van ong Tran Duc Nghieu, Truong ban Chi - Bao hiem xa hoi (BHXH) Viet Nam. Ong Nghieu cho biet:

 • 1 7 Thuc hien chinh sach bao hiem y te moi

  11:22 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  1 7 Thuc hien chinh sach bao hiem y te moi

  Hom nay, 1/7, chinh sach bao hiem y te (BHYT) moi chinh thuc co hieu luc thi hanh. Hom qua, 30/6, ong Nguyen Dinh Khuong, Pho Tong Giam doc Bao hiem xa hoi Viet Nam cho hay, de thuc hien chinh sach BHYT moi, Bao hiem xa hoi Viet Nam da chuan bi xong viec cap phat the BHYT cho cac doi tuong moi.

 • Thuc hien bao hiem huu tri tu nguyen nhu the nao

  21:12 | Thứ bảy 22/05/2004 (GMT+7)

  Bao hiem xa hoi Viet Nam da hoan tat de an “Bao hiem huu tri tu nguyen” (BHHTTN). Viec thuc hien hinh thuc bao hiem nay se giup cho nguoi lao dong o khu vuc phi chinh thuc (lao dong tu do), nong dan co thu nhap on dinh khi het tuoi lao dong. Ong Hoang Kien Thiet - Truong ban Bao hiem xa hoi tu nguyen (Bao hiem xa hoi Viet Nam) cho biet cu the:

 • Bao hiem y te cham dut the doc quyen

  11:19 | Thứ bảy 23/07/2005 (GMT+7)

  Bao hiem y te cham dut the doc quyen

  Viec Cong ty Pacific International (Hong Kong) quyet dinh hop tac voi Cong ty Co phan Bao hiem Vien Dong (VASS) trien khai dich vu bao hiem y te tai Viet Nam da chinh thuc cham dut the doc quyen ve bao hiem y te cua Bao hiem Xa hoi Viet Nam.

 • Hoi dong quan ly bao hiem xa hoi giam sat quy bao hiem

  08:35 | Chủ nhật 15/12/2002 (GMT+7)

  Day la mot van de quan trong trong Nghi dinh 100 quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua bao hiem xa hoi vua duoc Chinh phu ban hanh. Bao hiem xa hoi Viet Nam co chuc nang thuc hien chinh sach, che do bao hiem xa hoi, bao hiem y te va quan ly quy bao hiem xa hoi.

 • Bao hiem y te sap vo quy

  14:23 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Bao hiem y te sap vo quy

  So tien hon 2.000 ty dong ket du trong 14 nam thuc hien bao hiem y te da chi gan het trong gan mot nam qua, ke tu khi quyen loi cua nguoi tham gia duoc mo rong. Neu khong dieu chinh chinh sach, quy nay se bi "vo" chi trong 6-8 thang nua.

 • Tang 30 muc dong bao hiem y te tu nguyen

  07:34 | Thứ năm 23/02/2006 (GMT+7)

  Tang 30 muc dong bao hiem y te tu nguyen

  Ngay 22-2, Bao hiem xa hoi Viet Nam cho biet, tu nam 2006 se tang muc dong bao hiem y te (BHYT) tu nguyen len 30%. Tuc la muc dong se duoc dieu chinh tu 25.000 dong den 140.000 dong/nguoi/nam len 35.000 dong den 150.000 dong/nguoi/nam (tuy theo doi tuong, vung mien).

 • Eximbank nhan bang khen cua Bao hiem Xa hoi

  21:28 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Eximbank nhan bang khen cua Bao hiem Xa hoi

  Ngay 2/2, ngan hang Xuat Nhap Khau Viet Nam vinh du don nhan bang khen cua Bao hiem Xa hoi Viet Nam ve thanh tich thuc hien day du kip thoi cac chinh sach cham soc nguoi lao dong.

 • De nghi tang muc thu bao hiem y te

  10:59 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Co quan Bao hiem xa hoi Viet Nam dang de nghi dieu chinh muc dong bao hiem y te bat buoc tu 3% len 5% luong co ban; tang menh gia the bao hiem y te cho nguoi ngheo va bao hiem y te tu nguyen.

 • Tang 30 muc dong bao hiem y te tu nguyen

  09:50 | Thứ năm 23/02/2006 (GMT+7)

  Tang 30 muc dong bao hiem y te tu nguyen

  Ngay 22/2, Bao hiem xa hoi Viet Nam cho biet, tu nam 2006 se tang muc dong bao hiem y te (BHYT) tu nguyen len 30%. Tuc la muc dong se duoc dieu chinh tu 25.000 dong den 140.000 dong/nguoi/nam len 35.000 dong den 150.000 dong/nguoi/nam (tuy theo doi tuong, vung mien).

 • Tu 15 tiep tuc thuc hien bao hiem y te tu nguyen

  08:29 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 1/5 toi, Bao hiem Xa hoi Viet Nam se trien khai che do Bao hiem y te tu nguyen 2007 cho nhung nguoi tham gia lan dau theo quy dinh moi duoc dua ra tai Thong tu 06 cua lien Bo Y te va Tai chinh.

 • De nghi tang muc thu bao hiem y te

  08:29 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Bao hiem xa hoi Viet Nam dang de nghi dieu chinh muc dong bao hiem y te bat buoc tu 3% len 5% luong co ban; tang menh gia the bao hiem y te cho nguoi ngheo va bao hiem y te tu nguyen.

 • Bao hiem y te sap vo quy

  12:02 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Bao hiem y te sap vo quy

  So tien hon 2.000 ty dong ket du trong 14 nam thuc hien bao hiem y te da chi gan het trong gan mot nam qua, ke tu khi quyen loi cua nguoi tham gia duoc mo rong. Neu khong dieu chinh chinh sach, quy nay se bi "vo" chi trong 6-8 thang nua.

 • Sua doi BHYTTN Chua phuong an nao kha thi

  01:49 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Sua doi BHYTTN Chua phuong an nao kha thi

  ’’Ca 3 phuong an ve bao hiem y te tu nguyen (BHYTTN) duoc dua ra ban xem ra deu khong kha thi. Trong thoi gian cho doi 1 phuong an toi uu nhat, nam 2008 van thuc hien theo Thong tu 06 da ban hanh’’, ong Hoang Kien Thiet – Truong Ban BHYTTN (Bao hiem xa hoi Viet Nam) da trao doi voi TS ngay 4/12 nhu vay.

 • Bao hiem y te sap vo quy

  11:11 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Bao hiem y te sap vo quy

  So tien hon 2.000 ty dong ket du trong 14 nam thuc hien bao hiem y te da chi gan het trong gan mot nam qua, ke tu khi quyen loi cua nguoi tham gia duoc mo rong. Neu khong dieu chinh chinh sach, quy nay se bi "vo" chi trong 6-8 thang nua.

 • Phat hanh tro lai the BHYT tu nguyen

  00:29 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Tin tu co quan Bao hiem xa hoi Viet Nam ngay 26.3 cho biet da co van ban chi dao BHXH cac dia phuong co ke hoach trien khai phat hanh bao hiem y te tu nguyen (BHYT TN) trong nam 2007 cho cac doi tuong moi (hoc sinh, sinh vien va ho gia dinh).

 • Quyen loi cua benh nhan anh huong den dau

  07:50 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Quyen loi cua benh nhan anh huong den dau

  TP - Lanh dao Bao hiem Xa hoi Viet Nam (BHXH) cho biet viec BHXH de xuat cat giam mot so quyen loi cua nguoi tham gia bao hiem xa hoi tu nguyen (BHYTTN) chi la giai phap tinh the.

 • Phat hanh tro lai the BHYT tu nguyen

  09:17 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Tin tu co quan Bao hiem xa hoi Viet Nam ngay 26.3 cho biet da co van ban chi dao BHXH cac dia phuong co ke hoach trien khai phat hanh bao hiem y te tu nguyen (BHYT TN) trong nam 2007 cho cac doi tuong moi (hoc sinh, sinh vien va ho gia dinh).

 • Tu 1.7 cap the bao hiem y te moi

  00:57 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Bao hiem xa hoi Viet Nam cho biet, tu ngay 1.7 se trien khai cap the bao hiem y te (BHYT) moi thay cho “Phieu kham chua benh bao hiem y te”. Chat lieu the khong khac biet so voi cu, nhung the moi co gia tri su dung trong vong 3 nam.

 • Kien nghi tang muc thu bao hiem y te bat buoc

  23:45 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  Thong tin tu Ban Giam dinh y te (Bao hiem xa hoi Viet Nam) ngay 30.7 cho biet: trong nam 2006 nay, BHXH Viet Nam se phai bu 1.200 ti dong tu quy ket du de thanh toan cho cac benh nhan tham gia BHYT.

 • Quyet dinh mot so can bo lanh dao nghi huu

  06:57 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da quyet dinh ong Nguyen Minh Hien, nguyen Bo truong Bo Giao duc va Dao tao, Pho Chu tich Thuong truc Hoi dong quoc gia ve Giao duc va ong Nguyen Thanh Xuyen, Pho Tong giam doc Bao hiem xa hoi Viet Nam nghi huu theo che do tu ngay 1/3/2008.

 • Thuc hien tot bao hiem y te doi voi HSSV

  07:33 | Chủ nhật 16/07/2006 (GMT+7)

  Thuc hien tot bao hiem y te doi voi HSSV

  Bao hiem Xa hoi Viet Nam chiu trach nhiem va phoi hop voi Bo Giao duc va Dao tao, Bo Y te va cac co quan lien quan to chuc thuc hien tot viec bao hiem y te doi voi hoc sinh, sinh vien. Day la mot trong nhung noi dung duoc neu trong Chi thi so 23 do Thu tuong vua ky ban hanh.

 • Tu 17 cap the bao hiem y te thoi han 3 nam

  08:40 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Tu 17 cap the bao hiem y te thoi han 3 nam

  Bao hiem xa hoi Viet Nam cho biet, tu ngay 1/7 se trien khai cap the bao hiem y te (BHYT) moi thay cho “Phieu kham chua benh bao hiem y te”. Chat lieu the khong khac biet so voi cu, nhung the moi co gia tri su dung trong vong 3 nam.

 • Mua the BHYT cho dan lang ung thu Thach Son

  11:14 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 23/2, Bao hiem xa hoi Viet Nam cho biet da nhan duoc Phuong an thuc hien Bao hiem y te (BHYT) toan dan tai xa Thach Son, huyen Lam Thao, tinh Phu Tho.

 • Mua BHYT cho ca lang ung thu

  09:56 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Mua BHYT cho ca lang ung thu

  Bao hiem xa hoi Viet Nam vua nhan duoc Phuong an thuc hien bao hiem y te toan dan tai xa Thach Son, (Lam Thao, Phu Tho) theo do 5.700 nguoi dan o xa nay chua co bao hiem y te (BHYT) se duoc mua the tu nguyen.

 • Hoc sinh sinh vien phai tham gia BHYT bat buoc

  14:15 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Hoc sinh sinh vien phai tham gia BHYT bat buoc

  De day nhanh tien do thuc hien bao hiem y te toan dan, Bo Y te moi day da dong y voi de xuat cua Bao hiem Xa hoi Viet Nam ve chuyen nhom doi tuong hoc sinh, sinh vien, nguoi can ngheo, cong chuc va nguoi lao dong dang tham gia bao hiem y te (BHYT) tu nguyen sang hinh thuc BHYT bat buoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0