Bao Viet

Thursday, 26/05/2016 03:02
 • Chuyen Bao Viet sau dau gia

  10:29 | Thứ sáu 08/06/2007 (GMT+7)

  Chuyen Bao Viet sau dau gia

  Cuoc dau gia co phieu Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da ket thuc voi gia trung thau binh quan 73.910 dong/co phieu. Phan tiep theo cua cau chuyen Bao Viet ma gioi dau tu dang cho doi la lieu tong cong ty co ban het 18% co phan cho doi tac chien luoc nuoc ngoai, nhu du dinh trong de an co phan hoa, voi gia toi thieu bang gia tren khong? Va thang du tu dot ban dau gia nay se duoc chia cho Bao Viet nhu the nao? Hay Nha nuoc se thu toan bo? Gia mua de ngo..

 • Nhin nhau biet co trao tien hay khong

  07:26 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Nhin nhau biet co trao tien hay khong

  Cho den chieu 25/6/2007, tra loi TP ve tinh hinh nop tien trung dau gia co phan Bao Viet, Pho Giam doc Cty chung khoan (CTCK) Bao Viet chi nhanh TPHCM Vo Huu Tuan cho biet ong van chua co so lieu tong hop. Mot so CTCK khac cung cho biet: “Do gia Bao Viet tren thi truong tu do da xuong thap hon gia trung thap nhat nen nhieu khach hang dang cho den gio chot vao chieu 26/6 moi quyet dinh nop tien hay khong”. Tai TPHCM, chieu 25/6, nhieu nguoi da rao ban Bao Viet..

 • Chuyen ve dau gia Bao Viet

  13:43 | Thứ sáu 08/06/2007 (GMT+7)

  Chuyen ve dau gia Bao Viet

  Cuoc dau gia co phieu Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da ket thuc voi gia trung thau binh quan 73.910 dong/co phieu.

 • Bao Viet van khong ban het co phan

  09:18 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  Bao Viet van khong ban het co phan

  Mot lan nua, hon 15 trieu co phan cua Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) ban tiep vao sang 23/7/2007 da khong dat duoc nhu mong muon, boi tong khoi luong co phan dang ky mua qua thap, chua toi 2 trieu co phan. Ket qua thoa thuan cho thay, toan bo khoi luong ban duoc chi la 1.917.500 co phan, bang 12,24% tong so dua ra ban tiep (15.656.286 co phan). Dac biet, trong lan ban tiep nay, nha dau tu nuoc ngoai gan nhu mua toan bo voi khoi luong trung gia la..

 • Bao Viet gia bao nhieu

  08:39 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Bao Viet gia bao nhieu

  Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da doi ngay du kien phat hanh co phieu lan dau ra cong chung (IPO) tu 17/5 sang 31/5/2007. Ngay 31/5 cung la thoi han cuoi cung Chinh phu yeu cau Bao Viet IPO. Mot trong nhung nguyen nhan tri hoan ngay phat hanh co phieu la Bao Viet, co quan chu quan (Bo Tai chinh) va don vi tu van Credit Suisse (Thuy Sy) dang can nhac gia khoi diem dau gia.

 • Nguy co Bao Viet dau tiep lan hai

  10:37 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Nguy co Bao Viet dau tiep lan hai

  Ngay 26.6.2007 la ngay cuoi nop tien thanh toan tien mua co phan trung gia Bao Viet, cang den ngay nop tien, gia Bao Viet cang rot sau so nguoi dau trung co xu huong bo coc ngay cang nhieu, nguy co Bao Viet phai dau tiep so luong chung khoan bo coc.

 • Chinh thuc thanh lap tap doan Bao Viet

  18:47 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Chinh thuc thanh lap tap doan Bao Viet

  Chieu 17/1 tai Ha Noi, Tong cong ty bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da to chuc hoi nghi trien khai hoat dong nam 2006 va cong bo Quyet dinh 310/QD/2005/TTg cua Thu tuong Chinh phu ve viec thanh lap tap doan.

 • Thay gi tu co dong chien luoc cua Bao Viet

  22:20 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Thay gi tu co dong chien luoc cua Bao Viet

  Toi 13.9, Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da chinh thuc to chuc le cong bo co dong chien luoc nuoc ngoai va co dong chien luoc trong nuoc. Voi su kien nay, qua trinh phat hanh co phan lan dau cua Bao Viet coi nhu da hoan tat nhung nhung van de cua viec phat hanh thi duong nhu van chua ket thuc.

 • Bao Viet co phan hoa de tro thanh tap doan

  17:09 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Bao Viet co phan hoa de tro thanh tap doan

  Thu tuong Chinh phu vua co Quyet dinh so 310/2005/QD -TTg phe duyet De an co phan hoa Tong cong ty Bao hiem Viet Nam va thi diem thanh lap Tap doan Tai chinh - Bao hiem Bao Viet (Tap doan Bao Viet) hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con.

 • Bao Viet IPO Thay gi tu gia

  15:19 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Bao Viet IPO Thay gi tu gia

  Gia co phan Bao Viet hinh thanh qua dau thau la mot muc gia tiem nang, mang nhieu ky vong cua nha dau tu. Sau 4 ngay lam viec, ket qua cuoi cung cua phien dau gia co phan Bao Viet da duoc cong bo. Muc gia trung thau thap nhat 67.800 dong va binh quan la 73.910 dong nam trong du doan cua nhieu nha dau tu. Rieng nhung muc gia dat mua tu 160.000 - 250.000 dong, khoi luong tu 100 - 5.000 co phan, nhieu kha nang se co truong hop bo cuoc, chap nhan mat tien coc. Nhung,..

 • Bao Viet se phat hanh 680 trieu co phan

  06:53 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Bao Viet se phat hanh 680 trieu co phan

  Ngay 31/5/2007, Bao Viet se tien hanh ban dau gia co phan lan dau ra ben ngoai (IPO). Cac van de xung quanh ke hoach ban co phan, ket qua kinh doanh, tinh hinh hien tai cung nhu nhung du kien hoat dong tiep theo… cua Bao Viet dang la de tai duoc quan tam cua rat dong dao cac nha dau tu trong va ngoai nuoc.

 • HSBC dau tu 225 trieu USD vao Bao Viet

  08:13 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  HSBC dau tu 225 trieu USD vao Bao Viet

  Ngay 13/9, Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da chinh thuc cong bo hai co dong chien luoc trong va ngoai nuoc, ket thuc giai doan dau cua qua trinh co phan hoa (CPH) Bao Viet voi hai cong viec chinh: ban co phieu lan dau ra cong chung va chon co dong chien luoc.

 • Bao Viet hoan tat co phan hoa trong nam 2006

  11:09 | Thứ bảy 21/10/2006 (GMT+7)

  Bao Viet hoan tat co phan hoa trong nam 2006

  Tap doan Tai chinh - Bao hiem Bao Viet cho biet, trong nam 2006 se hoan tat cong tac co phan hoa Bao Viet trong nam 2006. Thanh lap cong ty me la Tap doan Bao Viet vao cuoi nam 2006.

 • Co phieu Bao Viet co nguy co dau gia tiep lan hai

  15:10 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Co phieu Bao Viet co nguy co dau gia tiep lan hai

  Ngay 26.6.2007 la ngay cuoi nop tien thanh toan tien mua co phan trung gia Bao Viet, cang den ngay nop tien, gia Bao Viet cang rot sau. So nguoi dau trung co xu huong bo coc ngay cang nhieu, nguy co Bao Viet phai dau tiep so luong chung khoan bo coc.

 • Nguy co Bao Viet dau tiep lan hai

  09:15 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Nguy co Bao Viet dau tiep lan hai

  Ngay 26/6/2007 la ngay cuoi nop tien thanh toan tien mua co phan trung gia Bao Viet, cang den ngay nop tien, gia Bao Viet cang rot sau so nguoi dau trung co xu huong bo coc ngay cang nhieu, nguy co Bao Viet phai dau tiep so luong chung khoan bo coc.

 • Bao Viet khong dong y den bu cho tau Can Gio

  14:17 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Bao Viet khong dong y den bu cho tau Can Gio

  Truoc su viec bi Cong ty van tai bien Sai Gon (Sea Saigon) khoi kien va doi boi thuong thiet hai cho tau Can Gio trong ca qua trinh tau nay bi giam giu tai Tanzania, Tong Cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da the hien thai do bat binh.

 • Nam 2005 Doanh thu cua Bao Viet dat hon 6.100 ty dong

  09:09 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Nam 2005 Doanh thu cua Bao Viet dat hon 6.100 ty dong

  Tin tu Tap doan Bao Viet Viet Nam cho biet, hoat dong kinh doanh nam 2005 cua Bao Viet da dat duoc ket qua rat dang khich le. So voi cac muc tieu da de ra, tong doanh thu kinh doanh da dat hon 6.100 ty dong, tang truong 8,5% so voi nam 2004.

 • Hoi hop cho Bao Viet IPO

  10:53 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Hoi hop cho Bao Viet IPO

  TP - Khong chi la dot IPO lon nhat tu truoc den nay ma quy mo qua lon cua Bao Viet dang khien cac to chuc, ca nhan tham gia TTCK dang hoi hop cho doi vi se anh huong lon den thi truong.

 • Co phieu Bao Viet co nguy co phai dau gia lan hai

  15:09 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 26/6/2007 la ngay cuoi nop tien thanh toan tien mua co phan trung gia Bao Viet, cang den ngay nop tien, gia Bao Viet cang rot sau. So nguoi dau trung co xu huong bo coc ngay cang nhieu, nguy co Bao Viet phai dau tiep so luong chung khoan bo coc.

 • HSBC dau tu 225 trieu USD vao Bao Viet

  08:51 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  HSBC dau tu 225 trieu USD vao Bao Viet

  Ngay 13/9, Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da chinh thuc cong bo hai co dong chien luoc trong va ngoai nuoc, ket thuc giai doan dau cua qua trinh co phan hoa (CPH) Bao Viet voi hai cong viec chinh: ban co phieu lan dau ra cong chung va chon co dong chien luoc.

 • Hieu ung dau gia BV Co phieu OTC rot gia hang loat

  07:05 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Hieu ung dau gia BV Co phieu OTC rot gia hang loat

  “Hieu ung” lon nhat ma ket qua IPO Bao Viet mang lai la keo hang loat co phieu xuong sat mat dat va dat ra tien le tot cho cac dot IPO lon tiep theo khi gia khong bi day len qua cao.

 • Bao Viet gia bao nhieu

  10:15 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Bao Viet gia bao nhieu

  Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da doi ngay du kien phat hanh co phieu lan dau ra cong chung (IPO) tu 17/5 sang 31/5/2007. Mot trong nhung nguyen nhan tri hoan ngay phat hanh co phieu la Bao Viet, Bo Tai chinh, va don vi tu van Credit Suisse (Thuy Sy) dang can nhac gia khoi diem dau gia.

 • Xay dung Bao Viet thanh tap doan tai chinh bao hiem manh

  16:17 | Thứ năm 13/11/2003 (GMT+7)

  Xay dung Bao Viet thanh tap doan tai chinh bao hiem manh

  Duoc su dong y cua Thu tuong Chinh phu, tu nay den nam 2010, Tong Cong ty Bao hiem VN (Bao Viet) se co nhung thay doi ve co cau hoat dong de tro thanh tap doan tai chinh bao hiem lon manh nhat VN.

 • Dau gia co phan cua Bao Viet Nhung chuyen chua duoc cong bo

  22:12 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Dau gia co phan cua Bao Viet Nhung chuyen chua duoc cong bo

  Ngay 15.5, Tong cong ty bao hiem Viet Nam da to chuc hop bao cong bo cac thong tin chi tiet ve viec dau gia 594,4 ti dong menh gia co phan lan dau ra cong chung (IPO). Tai cuoc hop bao nay, nhieu van de da duoc ban lanh dao Bao Viet giai dap.

 • Co hoi dau tu co phieu dai gia

  13:22 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Co hoi dau tu co phieu dai gia

  Ngay 15.5, TCty Bao hiem VN (Bao Viet) da chinh thuc cong bo thong tin ve dot dau gia cong khai 59,55 trieu co phan ngay 31.5 toi. Voi vi the cua mot trong nhung tap doan lon nhat VN va quy mo von 6.800 ti dong, phien dau gia nay se la mot su kien quan trong cua TTCKVN.

 • Sea Saigon dua Bao Viet ra toa

  15:03 | Thứ năm 24/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 29/11, tai TAND TP HCM, Cong ty van tai bien Sai Gon (Sea Saigon) "dung" nguyen don se hoa giai voi Tong cong ty bao hiem Viet Nam (Bao Viet) trong vu kien doi boi thuong thiet hai cho tau Can Gio khi bi giam giu tai Tanzania. Sea Saigon mong muon Bao Viet "ganh" mot phan thiet hai xay ra.

 • Bao Viet thanh lap ngan hang co phan

  14:29 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Bao Viet thanh lap ngan hang co phan

  Trong nam 2006, Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) se thanh lap mot ngan hang thuong mai co phan va nam giu 50% von dieu le cua ngan hang nay.

 • Bao Viet IPO Anh huong the nao den TTCK

  07:15 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Bao Viet IPO Anh huong the nao den TTCK

  TP - Ngay 31/5, Tong Cty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) se chinh thuc dau gia lan dau ra cong chung (IPO) 59,55 trieu co phan thuc su la mot tam diem tao ra nhieu su chu y cua cac nha dau tu tren thi truong chung khoan hien nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0