Ban Quan

Tuesday, 31/05/2016 10:56
 • Thue may bay thue dong co thiet hai hang ty dong

  10:17 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Thue may bay thue dong co thiet hai hang ty dong

  Co quan CSDT toi pham ve TTQLKT va CV (Bo Cong an) co van ban yeu cau Bo GTVT cung cap tai lieu co lien quan den nhung sai pham tai Vietnam Airlines, trong do co phi vu thue dong co PW 127F, so hieu 127191 khong dat chat luong gay thiet hai nang ve kinh te. Duoc biet: Ngay 1/11/2005, Ban ky thuat Vietnam Airlines co Van ban so 938, RTCTHK de nghi Tong Giam doc ve viec thue dong co de thay the dong co EB 0085 se phai thao de dai tu truoc 8/12/2005. Thoi gian du..

 • Khu Kinh te mo Chu Lai Gan 90 von dau tu vao cac du an du lich

  15:22 | Thứ sáu 31/08/2007 (GMT+7)

  Khu Kinh te mo Chu Lai Gan 90 von dau tu vao cac du an du lich

  Thong tin tu Ban Quan ly Khu Kinh te mo (KTM) Chu Lai cho biet, den thang 8/2007 co tong cong 58 du an dau tu vao KTM nay voi tong von dang ky khoang 1 ty USD, trong do co 47 du an da duoc cap phep dau tu voi voi tong so von khoang 560 trieu USD.

 • Doanh nghiep so khu cong nghiep

  15:52 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep so khu cong nghiep

  Mot so nha dau tu den tu noi khac va ca cac doanh nghiep dia phuong quyet dinh tra lai dat truoc do da dang ky thue tai khu Cong nghiep An Nghiep, tinh Soc Trang, vi cho rang ho bi ep qua nhieu.

 • Quy dinh moi nhat ve boi thuong va tai dinh cu

  00:41 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 15/8, UBND TP.HCM ra Quyet dinh 143/QD-UB nham sua doi, bo sung mot so van de ve boi thuong, tai dinh cu cho hon 10.000 ho trong khu quy hoach do thi moi Thu Thiem. Nguoi dan bi giai toa duoc giai quyet den bu nhu the nao tu quyet dinh nay? Ong Le Dong Nam - Truong phong Quan ly dat dai va tai dinh cu, thuoc Ban Quan ly dau tu xay dung khu do thi moi Thu Thiem cho biet:

 • Vu lua dao hoc nghe tai Quang Ngai UBND tinh thanh lap to cong tac xu ly vu viec

  00:19 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Lien quan den vu "lua dao hoc nghe" (TN so ra ngay 22.10 da co bai phan anh), ngay 22.10, Chu tich UBND tinh Quang Ngai Nguyen Xuan Hue da chi dao So LD-TB-XH, Ban Quan ly Khu kinh te Dung Quat, Cong an tinh va Lien doan Lao dong tinh thanh lap To cong tac de kiem tra vu viec bao neu.

 • Nhan su kien duong ham deo Hai Van bi o nhiem

  23:39 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Cach day vai tuan le, tren bao chi va truyen hinh, Ban Quan ly giao thong duong ham deo Hai Van cho biet duong ham bi o nhiem, phai ngung luu thong mot thoi gian ngan de xu ly. Chua di qua duong ham Hai Van mot lan nen toi khong dam nhan xet ve ky luat giao thong qua ham - nhung toi nghi, o hai phia ra vao duong ham, bat ky ai va bat ky phuong tien nao cung deu phai tuan thu mot so quy dinh chat che.

 • Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  15:30 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  UBND thanh pho Da Nang vua cho ban hanh Chi thi so 05/2006/CT-UBND ve viec tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung thanh pho Da Nang nham thuc hien tot hon cong tac bao ve va phat trien rung tren dia ban thanh pho, trien khai thuc hien co hieu qua Luat Bao ve va phat trien rung. Tinh den cuoi nam 2005, thanh pho Da Nang da trien khai trong moi duoc 1600 ha rung cac loai, dat 98% ke hoach, nang tong so dien tich dat rung len tren 50.000 ha, tang do che phu cua..

 • Xay dung Khu kinh te Dung Quat thanh trung tam do thi cong nghiep dich vu

  22:35 | Chủ nhật 19/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.8, Ban Quan ly Khu kinh te (KKT) Dung Quat cho biet, Thu tuong Chinh phu vua phe duyet Quy hoach chung xay dung KKT nay den nam 2020. Pham vi quy hoach la 10.300 ha, gom khu phi thue quan; khu thue quan; dat cong nghiep; dat cac khu du lich; dat xay dung khu tai dinh cu, khu do thi va dan cu nong thon; dat trung tam cong cong, dat kho tang tap trung; dat du tru phat trien; dat giao thong va cong trinh dau moi ha tang ky thuat; mat nuoc, cay xanh sinh thai..

 • Binh Dinh Xa thu phi sai nguoi dan keu troi

  00:38 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Binh Dinh Xa thu phi sai nguoi dan keu troi

  Trong may tuan gan day, nhieu nguoi dan o xa Cat Khanh, huyen Phu Cat (Binh Dinh) lien tuc phan anh voi TNO ve viec thu phi sai nguyen tac tai cang ca De Gi (Cat Khanh) cua Ban Quan ly cang (BQLC). Tuy cong trinh cang ca chua chinh thuc hoat dong, nhung lay co la thu phi ve sinh moi truong, BQLC da tu y thu le phi cau cang vo toi va voi muc thu kha cao.

 • Vi sao thiet bi tiet kiem dien chua duoc su dung pho bien

  08:55 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Vi sao thiet bi tiet kiem dien chua duoc su dung pho bien

  Trong Chuong trinh tiet kiem dien (TKD) da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet, co nhan manh den van de tang cuong su dung thiet bi TKD. Nhung tren thuc te, ty le su dung thiet bi nay chi chiem rat it. Nguyen nhan vi sao? Ton dien, nhung re Dao quanh thi truong thiet bi su dung dien tren dia ban TPHCM, chung toi nhan thay chung loai mat hang dien duoc bay ban tai cac cua hang rat phong phu, da dang. Chi tinh rieng ve den, cung co den hang tram loai voi gia ca khac..

 • Ha Noi Tran lan gia cam khong kiem dich

  08:42 | Thứ hai 09/07/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Tran lan gia cam khong kiem dich

  Trong luc dich cum gia cam dang dien bien phuc tap, ngay 8/7, doan thanh tra lien nganh VSATTP do So Y te Ha Noi chu tri da phat hien tai cho To (xa Uy No, huyen Dong Anh, Ha Noi) van cong khai bay ban hang tram con gia cam khong kiem dich. Du vay, chinh quyen dia phuong cung nhu Ban Quan ly (BQL) cho va luc luong can bo thu y o day khong nhung choi bo trach nhiem ma con do loi cho nhau.

 • Tra lai dat tai dinh cu cho dan

  13:46 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Tra lai dat tai dinh cu cho dan

  Bi thu Thanh uy TPHCM Le Thanh Hai da chi dao xay 12.500 can ho chung cu, dap ung yeu cau tai dinh cu cho dan tai nhung khu vuc ma cac cap chinh quyen TP nay da “hoan doi” sang cac noi xa, gia dat re hon! Truoc “bien mat” nay xuat hien! Theo thong bao so 226-TB/TU cua Thanh uy TPHCM, Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai chi dao: “So Xay dung, phoi hop So TN-MT khan truong chuan bi day du quy dat tai dinh cu trong pham vi 5 phuong (An Khanh, Binh An, Binh Khanh,..

 • Prudential se rot 500 trieu USD vao bat dong san VN

  10:23 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Tap doan Prudential vua tuyen bo vao khoang dau thang 7 toi, se thanh lap mot quy dau tu bat dong san moi tai VN trong thoi han 7 nam, voi khoan von co the len den 500 trieu USD. GD dieu hanh Ban Quan ly dau tu BDS (PruPIM) cua Prudential tai VN cho biet, trong 6 thang cuoi nam 2007 se dat muc tieu dua ti le thu hoi von dau tu bat dong san len 15 - 20%.

 • Ban hanh quy che huy dong von dau tu cho Du an Nha may loc dau Dung Quat

  15:43 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Ban hanh quy che huy dong von dau tu cho Du an Nha may loc dau Dung Quat

  Ngay 9/4, UBND tinh Quang Ngai cho biet Bo truong Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh so 20/2007/QD-BTC ve Quy che huy dong, cho vay va tra no von doi voi Du an Nha may loc dau Dung Quat.

 • Han Quoc xay dung nhieu nha may lon tai KCN Dung Quat

  18:09 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Han Quoc xay dung nhieu nha may lon tai KCN Dung Quat

  (VM)- Ngay 12/9, Cong ty cong nghiep nang Doosan (Han Quoc) va Ban Quan ly Khu kinh te Dung Quat da tien hanh Le ky thoa thuan thue dat Du an khu lien hop Doosan-Vina voi tong dat dien tich dat rong gan 1 km2 tai Khu kinh te Dung Quat. Cong ty Doosan du kien se khoi cong du an xay dung nha may trong nam toi va dau nam 2009 se di vao san xuat cac loai thiet bi xu ly nuoc nhiem man, HRSG (may nhiet dien phuc hop) va thiet bi van tai de cung cap cho thi truong Trung..

 • ATYS mo lop dao tao boi duong nghiep vu dau thau

  14:33 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  ATYS mo lop dao tao boi duong nghiep vu dau thau

  Voi kinh nghiem va uu the vuot troi, Cong ty ATYS da to chuc thanh cong nhieu khoa boi duong nghiep vu dau thau cho hang tram can bo lanh dao, chuyen mon trong cac doanh nghiep, cac Ban Quan ly du an, cac to chuc Hanh chinh su nghiep, to chuc Chinh tri -xa hoi...Ðap ung nhu cau tap huan cua nhieu ca nhan, to chuc, ATYS tiep tuc to chuc cac lop boi duong Nghiep Vu Dau Thautai Ha Noi, TPHCM. Chuong trinh dao tao theo cac noi dung, yeu cau chat luong cua Vu quan ly..

 • QUALCOMM se tung ra chip don hai bang hai che do

  14:37 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  QUALCOMM se tung ra chip don hai bang hai che do

  QUALCOMM thong bao mot thoi bieu phat trien cua chip hai bang hai che do (DMDB) de cung cap dich vu 2G va 3G. Giam doc cao cap cua Ban Quan ly san pham thuoc QUALCOMM CDMA Technologies Brian Rodrigues noi hom 23/06 rang, QUALCOMM hien dang hop tac voi cac nha khai thac Han Quoc de phat trien chip don DBDM (MSM7600) va lap ke hoach cho nam 2006.

 • Du an sua chua may bay hang nang von dau tu 500 trieu USD

  00:07 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu Ban Quan ly khu kinh te (KTM) mo Chu Lai, Tap doan Allied Aircraft Assistance Worldwide Association (AAAWA) cua My da gui don den Thu tuong Chinh phu Viet Nam xin thuc hien du an dau tu xay dung Trung tam Sua chua, bao duong may bay hang nang co ten goi "Star Hangar" tai Cang hang khong Chu Lai.

 • Bat dau mo thau du an ve tinh Vinasat

  15:24 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Bat dau mo thau du an ve tinh Vinasat

  Chieu 13/2, Tong Cong ty Buu chinh Vien thong VNPT da to chuc le mo thau goi thau so 3 du an ve tinh Vinasat. Don vi chu tri la Ban Quan ly du an Vinasat.

 • TPHCM Cham dut xen dat Nghia trang Liet si cho thue

  21:23 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  TPHCM Cham dut xen dat Nghia trang Liet si cho thue

  Ket luan cua co quan chuc nang cho thay, khong chi cho thue vo toi va ma nhieu ha dat trong nghia trang liet si TP.HCM bi lan chiem, sang nhuong, xay dung trai phep keo dai nhieu nam.

 • Nha tai dinh cu vua o vua run

  11:16 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  Nha tai dinh cu vua o vua run

  Nam ven duong Tran Dang Ninh, khu di dan 5,3ha phuong Dich Vong, Cau Giay la mot trong nhung khu chung cu moi co vi tri dep nhat Ha Noi. The ma tai day, hang tram con nguoi deu co chung tam trang lo lang va buc xuc boi chat luong nha qua kem va ca cach hanh xu vo trach nhiem cua Ban Quan ly du an.

 • Xuat lo dau tich Dan Nam Giao nha Ho

  15:01 | Thứ hai 05/07/2004 (GMT+7)

  Xuat lo dau tich Dan Nam Giao nha Ho

  Ngay 15/6, Ban Quan ly Di tich Danh thang thuoc So VH-TT Thanh Hoa (voi su giup do cua Vien Khao co va Vien Bao ton di tich) da tien hanh khai quat vi tri du doan la Dan Nam Giao nha Ho trong La thanh cua Thanh nha Ho (xa Vinh Long-Vinh Tien, huyen Vinh Loc).

 • Intel Viet Nam tu choi hoi lo

  20:25 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Intel Viet Nam tu choi hoi lo

  Chieu 14/8, Intel Product Viet Nam da ky voi Ban Quan ly Khu cong nghe cao TP HCM (SHTP) ban ghi nho ve dao duc kinh doanh va quy tac ung xu, cung noi khong voi tham nhung. Day la lan dau tien tai Viet Nam, mot cong ty va co quan nha nuoc ky voi nhau mot van ban nhu vay. > Intel VN nhan giay phep tang von len 1 ty USD

 • 10000 USD cho mot to gap quang cao

  07:33 | Thứ sáu 15/11/2002 (GMT+7)

  10000 USD cho mot to gap quang cao

  Bia to gap noi bat voi dong chu: "Chon VN - Mot diem hap dan cua dau tu vao chau A". Do la hanh trang cua Ban Quan ly cac khu cong nghiep - khu che xuat TP HCM (HEPZA) trong chuyen di xuc tien thuong mai tai chau Au thang 11.

 • Du an dau tu lon nhat vao Dong Nai

  11:44 | Thứ sáu 31/10/2003 (GMT+7)

  Ban Quan ly cac khu cong nghiep Dong Nai (DIZA) vua cap phep cho Cong ty Dona Orient Holdings cua British Virgin Islands, dau tu 32 trieu USD xay dung nha may san xuat giay thuong hieu Nike. Day duoc coi la du an co von dau tu nuoc ngoai vao tinh Dong Nai lon nhat tu dau nam den nay.

 • TP HCM nhieu bong den cua he thong den tin hieu giao thong bi hong

  00:00 | Thứ tư 28/09/2005 (GMT+7)

  Nhieu bong den cua he thong den tin hieu giao thong nhap ngoai tri gia 3,5 trieu USD thuoc du an tang cuong nang luc quan ly giao thong do thi da bi hong trong thoi gian gan day. Theo van ban gui So Giao thong cong chinh TP.HCM cua Ban Quan ly du an giao thong do thi TP, da so bong den bi hong vi da su dung tren tuoi tho 6.000 gio.

 • Nha Trang to chu c hoa t do ng ba o ve ru a bie n

  15:56 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Nha Trang to chu c hoa t do ng ba o ve ru a bie n

  Nhan Ngay Moi truong the gioi (5-6) va huong ung Nam quoc te ve rua bien, tai thanh pho Nha Trang, To chuc bao ton thien nhien quoc te (IUCN), Bo Thuy san, UBND tinh Khanh Hoa, Vien Hai duong hoc va Ban Quan ly khu bao ton bien Nha Trang da to chuc cac hoat dong bao ve rua bien, voi su tham gia cua dong dao can bo, thanh nien va hoc sinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0