Ban Can Su Dang

Tuesday, 31/05/2016 07:10
 • Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

  21:49 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/7/2006, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 1009/QD-TTg ve viec phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong. Quyet dinh neu ro nguyen tac phan cong, quan he cong tac giua Thu tuong va cac Pho Thu tuong, trach nhiem, quyen han cua Pho Thu tuong trong pham vi linh vuc duoc phan cong. Ve phan cong cu the, Quyet dinh neu ro: 1. Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Chinh phu: a) Chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh..

 • Ban can su Dang Tong Cty NN dac biet ngung hoat dong

  20:53 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  18/9/2007, Bo Chinh tri da ra Quyet dinh so 84-QD/TW ket thuc hoat dong cua Ban can su Dang tong cong ty nha nuoc hang dac biet duoc thanh lap theo Quyet dinh so 67- QD/TW, ngay 24/3/2003 cua Bo Chinh tri (khoa IX)

 • Ket thuc hoat dong cua Ban can su Dang tong cong ty nha nuoc hang dac biet

  15:44 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 18/9/2007, Bo Chinh tri da ra Quyet dinh so 84-QD/TW ket thuc hoat dong cua Ban can su Dang tong cong ty nha nuoc hang dac biet duoc thanh lap theo Quyet dinh so 67- QD/TW, ngay 24/3/2003 cua Bo Chinh tri (khoa IX).

 • Ket thuc hoat dong cua Ban can su Dang tong cong ty nha nuoc hang dac biet

  19:39 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 18/9/2007, Bo Chinh tri da ra Quyet dinh so 84-QD/TW ket thuc hoat dong cua Ban can su Dang tong cong ty nha nuoc hang dac biet duoc thanh lap theo Quyet dinh so 67- QD/TW, ngay 24/3/2003 cua Bo Chinh tri (khoa IX) bao gom:

 • Phan cong cong tac Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  22:20 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Phan cong cong tac Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  Thu tuong vua ky ban hanh Quyet dinh so 1120/QD-TTg phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong.

 • Anh Dao Ngoc Dung giu chuc Bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc

  00:07 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Chieu qua 25/12 tai Ha Noi, duoc su uy quyen cua Bo Chinh tri, ong Giang Seo Phu, Uy vien T.U Dang, Pho truong ban To chuc T.U da thong bao quyet dinh cua Bo Chinh tri ve viec de ong Tran Van Hang, Uy vien T.U Dang, Pho truong ban Doi ngoai T.U, thoi giu chuc Bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc; va trien khai quyet dinh cua Bo Chinh tri phan cong anh Dao Ngoc Dung, Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan TNCS Ho Chi Minh, giu chuc Bi thu Ban can su Dang ngoai..

 • Ong Dao Ngoc Dung lam bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc

  01:47 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua ra quyet dinh ong Dao Ngoc Dung thoi giu chuc bi thu thu nhat T.U Doan TNCS Ho Chi Minh, de chuyen ve cong tac tai Ban can su Dang ngoai nuoc va giu chuc bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc.

 • Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  23:53 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Quyet dinh so 1120/QD-TTg phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong.

 • Kien toan cac co quan Dang Nha nuoc

  11:57 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  *To chuc lai cac co quan tham muu, giup viec cua T.U tu 11 ban hien nay thanh 6 ban moi *Thu gon 7 Dang bo khoi cac co quan T.U thanh 2 Dang bo khoi Sang 26/1, tai Ha Noi, Ban TTVH T.U da to chuc thong bao nhanh tinh than Hoi nghi lan thu tu BCH T.U Dang khoa X. Dong chi Phung Huu Phu - UVTU Dang, Pho Truong ban TTVH T.U - da truyen dat nhung noi dung co ban cua hoi nghi cho bao cao vien cua cac tinh, thanh khu vuc mien Bac, mien Trung va Tay Nguyen, cac co quan,..

 • Thu tuong truc tiep lam Truong ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung

  00:24 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Thu tuong truc tiep lam Truong ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung

  Ong Nguyen Sinh Hung duoc phan cong lam Pho thu tuong thuong trucNgay 28/7, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh so 1009/QD-TTg phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong. Theo quyet dinh, Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban can su Dang Chinh phu se chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh phu, lanh dao cac thanh vien Chinh phu, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich HDND, UBND dia phuong.

 • Ong Nguyen Sinh Hung lam Pho thu tuong thuong truc

  08:20 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Ong Nguyen Sinh Hung lam Pho thu tuong thuong truc

  Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung se thay mat Thu tuong chu tri va dieu phoi hoat dong chung cua Chinh phu khi Thu tuong Chinh phu di vang hoac duoc Thu tuong uy quyen; chu tri cac cuoc hop cua Ban Can su dang Chinh phu theo su uy nhiem cua Bi thu Ban Can su dang Chinh phu.

 • Ong Dao Ngoc Dung duoc phan lam Bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc

  11:23 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua co Quyet dinh phan cong dong chi Dao Ngoc Dung - Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan lam Bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc. Ban To Chuc T.U Dang vua co cuoc hop truc tiep thong bao quyet dinh nay den Ban Bi thu T.U Doan.

 • Ong Dao Ngoc Dung lam Bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc

  12:32 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua co Quyet dinh phan cong dong chi Dao Ngoc Dung - Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan lam Bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc. Ban To Chuc T.U Dang vua co cuoc hop truc tiep thong bao quyet dinh nay den Ban Bi thu T.U Doan.

 • Ky luat Chu tich va Pho chu tich UBND TP Can Tho

  15:04 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Ky luat Chu tich va Pho chu tich UBND TP Can Tho

  Ban Bi thu Trung uong Dang vua co quyet dinh ky luat Ban can su Dang, Chu tich, Pho chu tich thuong truc UBND TP Can Tho ve mot so sai pham trong cong tac dieu hanh, quan ly Nha nuoc tren dia ban.

 • Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai

  10:22 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 26/3, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Ðang da ky Nghi quyet so 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Theo do, Ðang va Nha nuoc ta luon luon coi cong dong nguoi VN o nuoc ngoai la mot bo phan khong tach roi cua cong dong dan toc VN.

 • Can kiem toan trach nhiem kinh te can bo

  08:11 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  27/8, lam viec voi Ban can su dang Kiem toan Nha nuoc, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang de nghi xay dung de an kiem toan trach nhiem kinh te doi voi can bo duoc de bat, man nhiem ky nham chong tham nhung, lang phi ngan sach, tai san Nha nuoc.

 • Het nhiem ky 3 nam van giu chuc hieu truong

  09:39 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua Bo truong Bo Y te, ong Tu Minh Koong het nhiem ky Hieu truong Dai hoc Duoc Ha Noi tu nam 2004. The nhung toi nay, ong Koong van tai vi nho mot quyet dinh trai quy trinh Ban can su Dang Bo Y te.

 • UBND tinh da co nhieu sai pham nghiem trong

  08:16 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  TT (Kien Giang) - Theo ket luan cua Uy ban Kiem tra trung uong, bieu hien sai pham dau tien cua Ban can su Dang UBND tinh Kien Giang la da buong long vai tro chi dao quan ly dat dai o dao Phu Quoc, de cac quan chuc o huyen dao nay tu tung tu tac trong viec ky duyet, giao cap, bao chiem dat dai.

 • Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi VN o nuoc ngoai

  08:37 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 26-3, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Ðang da ky Nghi quyet so 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Toan van ban nghi quyet nhu sau:

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac xay dung xa hoi hoc tap

  09:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4/2007, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 11- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Chi thi neu ro: Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve “ chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap” va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi, nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su..

 • Cuoc van dong hoc tap Bac Khong de pho truong lang phi

  16:38 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Cuoc van dong hoc tap Bac Khong de pho truong lang phi

  Phat bieu tai lop boi duong bao cao vien cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" do Ban Can su Dang ngoai nuoc to chuc cho can bo khu vuc chau A - TBD dang dien ra tai Ha Noi, ong To Huy Rua, Bi thu TW Dang, Truong Ban Tuyen giao TW noi: Viec trien khai cuoc van dong phai tuyet doi khong duoc de xay ra tinh trang pho truong, hinh thuc, lang phi thoi gian, tien cua.

 • Ha Noi se cap phep VP dai dien nuoc ngoai tren mang

  08:29 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Ha Noi se cap phep VP dai dien nuoc ngoai tren mang

  Trong so nhung giai phap cai cach hanh chinh (CCHC) ma Ha Noi se trien khai quyet liet tu nay den 2010, co viec thuc hien truc tuyen hau het cac dich vu cong vao nam 2010, nham tao moi truong thuan loi de thu hut dau tu, phat trien san xuat, kinh doanh. Tai Hoi nghi lan thu 7 BCH Dang bo TP HN khoa XIV khai mac sang nay, 4/4, Ban can su Dang UBND TP da trinh bay mot so chinh sach lon de phat trien kinh te Thu do sau khi nuoc ta gia nhap WTO. Trong do, tap trung..

 • Bui Tien Dung chua phai la con bac lon nhat

  09:44 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Theo cac nguon tin, mac du ong Dung choi ca do mot thang den 1,8 trieu USD, nhung ong van chua phai la “con bac” lon nhat boi theo co quan CSDT tu cac ghi chep cua Bui Quang Hung va tai lieu luu trong may tinh con co cac ca nhan khac da tung ca do den hang trieu USD.

 • Khuyet diem cua toi la chua kien quyet

  05:28 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Khuyet diem cua toi la chua kien quyet

  15g20 chieu qua 29-3, truoc de nghi lien tiep cua dong dao phong vien bao chi, Bo truong Bo Giao thong van tai (GTVT) Dao Dinh Binh cuoi cung cung chap thuan co cuoc tiep xuc lan dau tien voi bao gioi ke tu sau khi xay ra vu viec tieu cuc o Ban quan ly cac du an 18 (PMU18). >>Qua bong "trach nhiem" dang duoc da qua, da lai!

 • Co quan dieu tra trieu tap ong Bui Tien Dung Nguyen Viet Bac

  02:37 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Co quan dieu tra trieu tap ong Bui Tien Dung Nguyen Viet Bac

  Vu “duong day ca do bong da hang trieu USD”:

 • Vu an chay han ngach det may Kiem diem trach nhiem cua Bo truong Bo Thuong mai

  00:22 | Thứ bảy 12/11/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 11/11, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung vua ky cong van yeu cau Ban can su Dang, Ban lanh dao Bo Thuong mai kiem diem lam ro trach nhiem cua tap the Ban can su Dang, ban lanh dao Bo va ca nhan Bo truong Bo Thuong mai, Bi thu Ban can su ve viec de xay ra vu an "chay han ngach det may xuat khau" o Bo Thuong mai; bao cao ket qua kiem diem len Thu tuong Chinh phu.

 • Ong Dao Ngoc Dung thoi chuc bi thu TU Doan

  08:40 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua ra quyet dinh, ong Dao Ngoc Dung thoi giu chuc bi thu thu nhat TU Doan TNCS Ho Chi Minh, de chuyen ve cong tac tai Ban can su Dang ngoai nuoc va giu chuc bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0