BIDV

Saturday, 28/05/2016 07:03
 • Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  08:53 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  Thanh tra Chinh phu vua ket thuc thanh tra viec dau tu, mua sam trang thiet bi, cho thue tai chinh tai Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV). Co quan nay da de nghi chuyen ho so sang co quan dieu tra de lam ro dau hieu vi pham phap luat trong hoat dong cho thue tai chinh va viec mua khach san Royal - Hoang Gia (so 20 Hang Tre - Ha Noi). Dau tu, xay dung: co thong thau Tu nam 2000 den 2004, BIDV da dau tu, xay dung 81 du an voi tong muc dau tu 417,1 ty..

 • BIDV phat hanh trai phieu tang von dot 2

  11:38 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  BIDV phat hanh trai phieu tang von dot 2

  (VM)- Tu ngay 07 den ngay 18/12/2006, BIDV chinh thuc phat hanh Trai phieu dai han de tang von tu co dot II/2006 bang dong Viet Nam. Truoc do, thang 5/2006, BIDV da phat hanh thanh cong Trai phieu tang von dot I/2006 voi tong gia tri 2.200 ty dong. Trai phieu dai han de tang von tu co dot II/2006 phat hanh voi tong menh gia khoang 1.000 ty VND co cac ky han 15 nam va 20 nam. Thoi gian phat hanh theo hinh thuc ghi so cho cac nha dau tu la to chuc Viet Nam va nuoc..

 • Co phan hoa BIDV vao giai doan quyet dinh

  18:01 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa BIDV vao giai doan quyet dinh

  Ngay 11/07, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) da chinh thuc ky ket Hop dong dich vu tu van co phan hoa voi Tap doan Tai chinh Morgan Stanley.

 • Giam doc Trung tam Giao dich chung khoan TP HCM noi gi

  22:13 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Dap lai phan ung gay gat cua BIDV sau khi TTGDCK TP HCM (HoSTC) thong bao chuyen tai khoan nhan tien coc dau gia, mua co phan tu BIDV ve Sacombank, chieu 6/8, GD HoSTC Tran Dac Sinh cho rang: “BIDV noi vay khong dung. Toi co quyen mo tai khoan o bat cu dau. Thoi buoi kinh te thi truong ma. HoSTC hoan toan lam dung quy dinh khong sai pham bat cu dieu gi”...>> Trung tam GDCK TP HCM: Dot ngot thay doi tai khoan tu BIDV sang SacombankOng Tran Dac Sinh: "HoSTC..

 • Dau 2007 BIDV se trinh de an co phan hoa

  15:41 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Dau 2007 BIDV se trinh de an co phan hoa

  Ngan hang Dau tu phat trien Viet Nam (BIDV) cho biet, de an co phan hoa (CPH) chi tiet BIDV se duoc trinh Chinh phu va Ngan hang Nha nuoc vao quy I/2007. Trong nam 2006, BIDV se tiep tuc trien khai cac buoc chuan bi nhu: de an xu ly no, tang von theo ke hoach va trinh chu truong CPH len Chinh phu va Ngan hang Nha nuoc.

 • BIDV khong uu dai gia co phieu cho nha dau tu chien luoc

  05:14 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  BIDV khong uu dai gia co phieu cho nha dau tu chien luoc

  * PV: Duoc biet ti le no xau cua BIDV da giam manh trong thoi gian gan day, vay xin ong cho biet cu the hon ?

 • Tranh gianh nguon loi tu tien dat coc dau gia co phan

  08:57 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Tranh gianh nguon loi tu tien dat coc dau gia co phan

  Ngay 1/8, Trung tam Giao dich Chung khoan TP. Ho Chi Minh (VSE) dot ngot co thong bao toi cac dai ly tham gia dau gia co phan ve viec chuyen tien coc, tien mua co phan cua cac dot dau gia ve tai khoan mo tai Ngan hang Sai Gon Thuong tin (Sacombank) thay vi tai khoan tai Ngan hang Dau tu - Phat trien (BIDV) nhu trong suot nhung nam qua. Thong bao nay co hieu luc ngay tu 1/8.

 • Gia tang loi ich dich vu Ngan hang BIDV va Bao hiem BIC

  14:14 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Gia tang loi ich dich vu Ngan hang BIDV va Bao hiem BIC

  “BIC - Bao An”, san pham dau tien cua chuong trinh lien ket san pham giua Cong ty Bao hiem BIDV (BIC) va ngan hang me - Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) se bat dau duoc trien khai tu ngay 15/5.

 • BIDV phat hanh hon 2.000 ty dong trai phieu tang von

  20:33 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  BIDV phat hanh hon 2.000 ty dong trai phieu tang von

  Tu 8-12/5/2006, Ngan hang Dau tu va Phat trien (BIDV) phat hanh trai trieu tang von cho cac nha dau tu la to chuc va tu 9-19/5/2006 phat hanh ban le.

 • BIDV tham gia thi truong bao hiem quan ly dau tu

  15:32 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  BIDV tham gia thi truong bao hiem quan ly dau tu

  Ngay 9/1/2005, tai Ha Noi, Cong ty bao hiem Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIC) da khai truong di vao hoat dong, danh dau viec chinh thuc tham gia thi truong bao hiem cua Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIDV).

 • Trai phieu BIDV nhanh chong het hang

  05:15 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Trai phieu BIDV nhanh chong het hang

  BIDV(Ngan hang dau tu va phat trien) da chinh thuc thong bao ngung ban trai phieu BIDV dot I/2006 som hon thoi han do toan bo trai phieu ban si cho cac to chuc va ban le da duoc dang ky mua het.

 • BIDV va Nam A Bank ky thoa thuan hop tac

  15:05 | Thứ sáu 06/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 5/7, tai TP HCM, Ngan hang dau tu va phat trien Viet Nam (BIDV) va Ngan hang thuong mai co phan Nam A (Nam A Bank) da ky ket ban thoa thuan hop tac dong hanh.

 • Quy IV 2007 BIDV chinh thuc ban co phan ra ben ngoai

  19:48 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Quy IV 2007 BIDV chinh thuc ban co phan ra ben ngoai

  Ong Tran Bac Ha - Tong giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) vua cho biet, Chinh phu da thong nhat ve ke hoach co phan hoa tong the BIDV, lo trinh du kien den quy IV/2007, BIDV se chinh thuc CPH va ban co phan lan dau ra cong chung.

 • Tong giam doc BIDV Chung toi khong chay dua de IPO

  13:06 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 11.7, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) da to chuc le ky ket hop dong tu van co phan hoa voi nha thau Morgan Stanley. Tai buoi hop bao nay, ong Tran Bac Ha – Tong giam doc BIDV da co nhung phat bieu kha bat ngo.

 • BIDV se niem yet tai san chung khoan Singapore

  04:20 | Thứ ba 07/02/2006 (GMT+7)

  BIDV se niem yet tai san chung khoan Singapore

  Ong Tran Bac Ha, Tong giam doc Ngan hang Dau tu - Phat trien Viet Nam (BIDV) cho biet, thang 6/2006, BIDV se trinh Chinh phu va cac co quan co tham quyen phe duyet chu truong co phan hoa. Sau co phan hoa, co phieu BIDV se niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam va thi truong chung khoan Singapore theo thoa thuan ket noi hai nen kinh te ma Chinh phu hai nuoc da ky ket.

 • BIDV dau tu xay dung benh vien lon nhat VN

  22:08 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  BIDV dau tu xay dung benh vien lon nhat VN

  Chieu 15/11, tai Da Nang, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) va cac doi tac da to chuc hop bao cong bo thong tin dau tu xay dung benh vien BIDV-Masep. Theo ong Tran Bac Ha, Tong giam doc BIDV, day se la benh vien lon va hien dai nhat Viet Nam, duoc xay dung theo mo hinh benh vien-khach san va chuyen sau ve ung buou, tim mach. Quy mo ban dau cua benh vien la 2.000 giuong. Tong so von dau tu du tinh khoang 220 trieu USD. Trong do phia Viet Nam gop 51 %..

 • BIDV se len san vao quy I 2008

  18:10 | Thứ năm 22/02/2007 (GMT+7)

  BIDV se len san vao quy I 2008

  Ngay 22/2/2006, Pho Thu tuong Chinh phu Nguyen Sinh Hung da co buoi lam viec va chuc tet nhan dip dau nam moi voi Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV). Tai day, BIDV da bao cao voi ke hoach co phan hoa trong nam 2007. Theo do, den quy IV/2007 se phat hanh co phieu lan dau va du kien quy I/2008, BIDV se niem yet tren thi truong chung khoan TP.HCM.

 • Goldman Sachs muon tro thanh nha dau tu chien luoc cua BIDV

  17:53 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Goldman Sachs muon tro thanh nha dau tu chien luoc cua BIDV

  Ngan hang Dau tu - Phat trien (BIDV) vua chinh thuc cho biet nguyen nhan Goldman Sachs rut lui, khong tham du dau thau tu van co phan hoa BIDV la muon tro thanh nha dau tu chien luoc cua ngan hang nay.

 • Den 2010 BIDV se dau tu 1 ty USD cho Tay Nguyen

  16:22 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Den 2010 BIDV se dau tu 1 ty USD cho Tay Nguyen

  Ngan hang Dau tu phat trien Viet Nam (BIDV) vua cho biet, trong thoi gian toi, BIDV se tiep tuc danh nhieu uu tien hon nua cho khu vuc Tay Nguyen.Den nam 2010, BIDV cam ket se dau tu cho Tay Nguyen 1 ty USD trong do tap trung vao cac nganh thuy dien, dac biet la thuy dien vua va nho, cay cong nghiep che bien va vung nguyen lieu, cho vay ho tro xuat nhap khau…

 • BIDV lot xac de co phan hoa

  15:29 | Thứ hai 06/06/2005 (GMT+7)

  BIDV lot xac de co phan hoa

  Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam (BIDV) dang co cau lai manh me voi mong muon hoan thanh mot "kich ban co phan hoa".

 • BIDV se niem yet tai san chung khoan Singapore

  14:02 | Thứ ba 07/02/2006 (GMT+7)

  BIDV se niem yet tai san chung khoan Singapore

  Ong Tran Bac Ha, Tong giam doc Ngan hang Dau tu - Phat trien Viet Nam (BIDV) cho biet, thang 6/2006, BIDV se trinh Chinh phu va cac co quan co tham quyen phe duyet chu truong co phan hoa.

 • Tra tien rach BIDV do loi cho khach hang

  18:17 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Tra tien rach BIDV do loi cho khach hang

  Khang dinh cua Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) rang khach hang rut tien tai ATM tren duong Hoang Quoc Viet la co that. Tuy nhien, BIDV khong thua nhan nhung to tien rach ma thuong de rut ra la tu may ATM nay…

 • BIDV phat hanh them 1.000 ty dong trai phieu tang von

  09:26 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  BIDV phat hanh them 1.000 ty dong trai phieu tang von

  Ngay 18/12/2006, BIDV se chinh thuc phat hanh Trai phieu dai han de tang von tu co dot II/2006 bang dong VND. Tong menh gia phat hanh trai phieu lan nay khoang 1.000 ty VND voi cac ky han 15 nam va 20 nam.

 • BIDV se tro thanh tap doan tai chinh ngan hang Viet Nam

  09:24 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  BIDV se tro thanh tap doan tai chinh ngan hang Viet Nam

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co y kien dong y thoi diem co phan hoa BIDV la ngay 31/12/2007 va giao Ngan hang khan truong chuan bi cac dieu kien hoat dong de hinh thanh tai chinh ngan hang VN.

 • BIDV lot xac de co phan hoa

  17:47 | Thứ hai 06/06/2005 (GMT+7)

  BIDV lot xac de co phan hoa

  Ngan hang Dau tu va phat trien VN (BIDV) dang co cau lai manh me voi mong muon hoan thanh mot "kich ban co phan hoa".

 • Cuoi nam BIDV ban co phan ra cong chung

  09:38 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Cuoi nam BIDV ban co phan ra cong chung

  Hom qua 17/4, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) da chinh thuc gui ho so moi thau cho cac don vi tu van co phan hoa. Theo do, ho so moi thau se duoc chuyen den 5 nha thau quoc te la: Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Luynh, Morgan Stanley va UBS.

 • Su dung cam buoc dau cho cuoc choi toan cau

  07:15 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  TP - Su kien Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) cong bo vi tri xep hang nang luc tai chinh doc lap do to chuc xep hang tin nhiem uy tin toan cau Moody’s danh gia khien gioi kinh doanh... choang!

 • BIDV va ICB khoi dong cuoc dua co phan hoa

  10:27 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  BIDV va ICB khoi dong cuoc dua co phan hoa

  Lien tiep cac ngay 11 va 12/7, NH Dau tu va phat trien Viet Nam (BIDV) va NH Cong thuong (ICB) da ky hop dong tu van co phan hoa (CPH) voi hai doi tac Morgan Stanley Asia va JP Morgan Securities Asia. Day la nhung buoc di quan trong the hien tien trinh CPH cac NHTM nha nuoc bat dau khoi dong nhung vong dua cuoi khi thoi gian theo lo trinh khong con nhieu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0