6 thang

Sunday, 29/05/2016 14:42
 • Buc tranh toan canh nen kinh te 6 thang dau nam 2006

  09:52 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Buc tranh toan canh nen kinh te 6 thang dau nam 2006

  Tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam, Chinh phu danh gia van duy tri duoc toc do tang truong kinh te kha cao (7,4%), nhung van thap hon so voi cung ky nam 2005 (7,6%) va thap hon muc tieu cua ke hoach la 8%. Thu nhat, tinh hinh kinh te 6 thang dau nam co nhieu chuyen bien tich cuc. Tang truong GDP da cao hon toc do cua quy I, thuoc loai cao so voi cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi. Ket qua tren cang co y nghia khi dat duoc trong dieu kien mat bang gia..

 • Dau tu truc tiep nuoc ngoai Dau an Hoa Ky va Nhat Ban

  08:59 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Dau tu truc tiep nuoc ngoai Dau an Hoa Ky va Nhat Ban

  Voi nhung du an quy mo lon va cac du an dau tu, mo rong dau tu, duong nhu cac tap doan den tu Hoa Ky va Nhat Ban dang tro thanh nhung chu the chinh trong buc tranh dau tu truc tiep nuoc ngoai tai Viet Nam 6 thang dau nam nay. Tu nhung du an "khong lo" Diem lai buc tranh FDI 6 thang dau nam, co the thay, Le trao giay phep dau tu cho Tap doan san xuat chip may tinh lon nhat the gioi Intel cuoi thang 2 vua qua co the coi la mot trong nhung su kien dac biet nhat. Noi..

 • Chung khoan 6 thang dau nam Nhung con so va ky luc

  18:18 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Chung khoan 6 thang dau nam Nhung con so va ky luc

  O thoi diem nay, nhieu nha dau tu dang tong ket ket qua tui tien cua minh sau 6 thang dau nam tham gia thi truong. Con voi co quan quan ly, do la nhung con so dang tu hao. Trong mot hoi thao gan day, ong Nguyen Ngoc Canh, Truong ban Quan he Quoc te (Uy ban Chung khoan) dua ra mot so du lieu dang chu y. Tinh den thoi diem nay, tong gia tri von hoa cua thi truong co phieu niem yet da dat tren 300 nghin ty dong, tuong duong khoang 20 ty USD va bang khoang 31% GDP...

 • 6 thang GDP tang gan 8

  21:54 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  6 thang GDP tang gan 8

  So lieu kinh te vua duoc Tong cuc thong ke cong bo ngay 29/6 cho biet, uoc tinh so bo, tong san pham trong nuoc (GDP) 6 thang dau nam 2007 tang 7,87%, cao hon cung ky cac nam 2005 va 2006.

 • Chung khoan 6 thang dau nam Nhung con so va ky luc

  12:17 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Chung khoan 6 thang dau nam Nhung con so va ky luc

  O thoi diem nay, nhieu nha dau tu dang tong ket ket qua tui tien cua minh sau 6 thang dau nam tham gia thi truong. Con voi co quan quan ly, do la nhung con so dang tu hao. Trong mot hoi thao gan day, ong Nguyen Ngoc Canh, Truong ban Quan he Quoc te (Uy ban Chung khoan) dua ra mot so du lieu dang chu y. Tinh den thoi diem nay, tong gia tri von hoa cua thi truong co phieu niem yet da dat tren 300 nghin ty dong, tuong duong khoang 20 ty USD va bang khoang 31% GDP...

 • 6 thang dau nam Toc do tang truong kinh te dat 7,5

  07:31 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  6 thang dau nam Toc do tang truong kinh te dat 7,5

  TP - Ngay 3/7/2006, Tong cuc Thong ke cong bo ket qua dieu tra ve tinh hinh KT-XH 6 thang dau nam 2006. Theo do, KT-XH nuoc ta van phat trien on dinh, toc do tang tuong kinh te dat kha, 7,5%.

 • 6 thang cuoi nam Tang truong GDP phai dat tren 9

  08:15 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  6 thang cuoi nam Tang truong GDP phai dat tren 9

  Do toc do tang truong GDP 6 thang dau nam moi dat gan 7,9%, thap hon muc tieu cua ke hoach la 8,5% nen de dat duoc toc do tang truong GDP ca nam la 8,5%, toc do tang truong 6 thang cuoi nam se phai dat tren 9%.

 • Bao mat 6 thang cuoi nam 2004 cua Symantec

  15:13 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Bao mat 6 thang cuoi nam 2004 cua Symantec

  Mot thong bao ve bao mat moi nhat cua Symantec cho biet: 16 trong so 50 chuong trinh ma doc nguy hiem nhat xuat hien trong 6 thang cuoi nam 2004 la trojan. Trong 6 thang dau nam 2004 con so nay chi la 8/50.

 • Bao mat 6 thang cuoi nam 2004 cua Symantec

  08:33 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Bao mat 6 thang cuoi nam 2004 cua Symantec

  Mot thong bao ve bao mat moi nhat cua Symantec cho biet: 16 trong so 50 chuong trinh ma doc nguy hiem nhat xuat hien trong 6 thang cuoi nam 2004 la trojan. Trong 6 thang dau nam 2004 con so nay chi la 8/50.

 • Hon 150 trieu luot nguoi di xe buyt trong 6 thang

  17:37 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Hon 150 trieu luot nguoi di xe buyt trong 6 thang

  (VM)- Tin tu Tong cong ty van tai Ha Noi (Transerco), 6 thang dau nam Transerco da hoan thanh tot cac chi tieu ke hoach de ra, dac biet la hieu qua SXKD dat tren 65 ty dong bang 127,6% ke hoach va tang gan 20% so voi cung ky nam ngoai. Trong sau thang dau nam, hoat dong van tai hanh khach cong cong cua Transerco thuc hien tren 1,5 trieu luot xe tang 14% so voi cung ky nam 2005; van chuyen duoc 147,6 trieu luot khach, chiem tren 95% tong san luong toan mang. (Toan..

 • Nhap sieu 6 thang dau nam gan 3 6 ty USD

  15:32 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Nhap sieu 6 thang dau nam gan 3 6 ty USD

  Theo so lieu cua Bo Thuong mai, xuat khau 6 thang dau nam ca nuoc dat 14,439 ty USD, trong khi nhap khau la 18 ty USD.

 • Chung khoan 6 thang cuoi nam Nhieu thay doi lon

  11:29 | Thứ sáu 06/07/2007 (GMT+7)

  Chung khoan 6 thang cuoi nam Nhieu thay doi lon

  Nha dau tu, nha quan ly va doanh nghiep dang nhin ve 6 thang con lai cua nam voi nhung nhan dinh khac nhau. >> Chung khoan 6 thang dau nam: con so va ky luc

 • 6 tha ng cuo i nam GDP pha i da t tren 9

  07:49 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  6 tha ng cuo i nam GDP pha i da t tren 9

  Toc do tang truong kinh te (GDP) 6 thang dau nam dat 7,87%, la muc tang cao nhat so voi cung ky trong 5 nam gan day. Tuy nhien, de dat duoc muc tieu tang truong ca nam (8,5%) thi toc do tang truong 6 thang cuoi nam phai dat tren 9%.

 • Tong san pham noi dia TP 6 thang dau nam tang 10 5

  15:00 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Tong san pham noi dia TP 6 thang dau nam tang 10 5

  Sang nay (19-7), ky hop thu 4 HDND TP.HCM khoa VII khai mac. Ngoai noi dung chinh la kiem diem tinh hinh thuc hien KT-XH 6 thang dau nam, ban nhiem vu 6 thang cuoi nam 2005, ky hop lan nay nghe trinh bay mot so noi dung dang duoc nguoi dan quan tam, nhu: cong tac dau tu, thuc hien cac cong trinh xay dung co ban su dung von Nha nuoc; viec thuc hien Luat Xay dung va quan ly dau tu xay dung; thuc hien cac du an thoat nuoc; thuc hien Luat Khieu nai, to cao va xem xet..

 • FDI 6 thang dau nam Dau an Hoa Ky va Nhat Ban

  17:08 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  FDI 6 thang dau nam Dau an Hoa Ky va Nhat Ban

  Voi nhung du an quy mo lon va cac du an dau tu, mo rong dau tu, duong nhu cac tap doan den tu Hoa Ky va Nhat Ban dang tro thanh nhung chu the chinh trong buc tranh dau tu truc tiep nuoc ngoai tai Viet Nam 6 thang dau nam nay.

 • Phan dau tang GDP 9 3 trong 6 thang cuoi nam

  10:14 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Phan dau tang GDP 9 3 trong 6 thang cuoi nam

  Hom qua 20-7, Thu tuong Chinh phu da co cong dien so 999/TTg-KTTH gui: Cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu; cac Tong Cong ty 91; Chu tich HDND va Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

 • TP HCM GDP 6 thang dau nam tang cao nhat trong 4 nam qua

  00:01 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 21.6, UBND TP.HCM da to chuc Hoi nghi cung lanh dao cac so, nganh, quan, huyen va tong cong ty ban bien phap phat trien kinh te - xa hoi 6 thang cuoi nam 2007. Bao cao tai hoi nghi, UBND TP cho biet trong 6 thang dau nam, tong san pham noi dia (GDP) TP tang 11,2% so cung ky 2006. Day la muc tang GDP 6 thang dau nam cao nhat trong 4 nam qua.

 • Phai tra gia bang lam phat de tang truong nhanh

  15:33 | Thứ sáu 22/07/2005 (GMT+7)

  Phai tra gia bang lam phat de tang truong nhanh

  Nen kinh te Viet Nam dang dung truoc mot nhiem vu luong nan trong 6 thang cuoi nam: phai tang truong nhanh hon 6 thang dau nam toi 1,7%, dong thoi voi nhiem vu kim giu lam phat. Bai viet cua chuyen gia kinh te Huynh The Du ve van de nay.

 • TP HCM Tang truong GDP 6 thang dau nam dat 11 2

  06:22 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  TP HCM Tang truong GDP 6 thang dau nam dat 11 2

  - Theo UBND TP.HCM, tinh hinh kinh te - xa hoi 6 thang dau nam cua TP tiep tuc giu vung toc do tang truong. Tong san pham noi dia (GDP) dat 98.852 ty dong, tang 11,2%, cao hon so voi toc do tang truong cung ky nam ngoai dat 10,5%. Day la muc tang cao nhat cua 6 thang dau nam trong 5 nam gan day.

 • Giai dap truc tuyen ve bieng an va suy dinh duong o tre

  06:15 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Giai dap truc tuyen ve bieng an va suy dinh duong o tre

  Nhung nham lan cua cha me khi ninh thit cho con ma bo ba, bi quyet cho be an dam hay phan biet men tieu hoa va men vi sinh... la vai diem dang luu y ma hai chuyen gia Nguyen Thi Lam (Vien Dinh Duong) va bac si Nguyen Thi Yen (BV Nhi trung uong) dua ra chieu nay.

 • FPT cong bo ket qua kinh doanh 6 thang dau nam

  07:43 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  Truoc nhung dong thai ban o at co phieu cua FPT tren thi truong chung khoan cua cac nha dau tu nuoc ngoai, ngay 19/7, FPT da cong bo nhung thong tin ve ket qua kinh doanh 6 thang dau nam cua Tap doan nay.

 • 6 thang dau nam 2004 Vinashin dat doanh thu 1,747 ty dong

  16:48 | Thứ bảy 10/07/2004 (GMT+7)

  6 thang dau nam 2004 Vinashin dat doanh thu 1,747 ty dong

  Bo Giao thong van tai cho biet, trong 6 thang dau nam 2004, Tong Cong ty Cong nghiep Tau thuy Viet Nam (Vinashin) da hoan thanh xuat sac cac chi tieu chu yeu dat ra trong 6 thang dau nam. Trong do, rieng doanh thu dat 1,747 ty dong, tang 99,8% so voi 6 thang dau nam 2003.

 • Vu Lang Ben 29 nam 6 thang tu giam cho ke cam dau

  17:32 | Thứ tư 08/06/2005 (GMT+7)

  Do la ban an nghiem khac ma TAND tinh Vinh Phuc da tuyen doi voi ten Bui Van Nam vi nhung hanh dong con do, trai phap luat o lang Ben (Vinh Phuc).

 • To chuc giao ban cac cum thi dua 6 thang dau nam 2005

  17:23 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  Quyen Bi thu thu nhat TW Doan TNCS HCM Dao Ngoc Dung vua ky, ban hanh ke hoach to chuc giao ban cac cum thi dua 6 thang dau nam 2005.

 • In con va nhung thang dau doi dang nho

  18:18 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  In con va nhung thang dau doi dang nho

  6 thang tuoi, con thich xem quang cao. Tat nhien la cai quang cao nao trong phai ngon ngon mot ti chu cu e a kieu Dai trang hoan PH thi day bai bai...

 • Tinh yeu va su nghiep trong 6 thang dau nam 2005

  09:00 | Thứ ba 08/02/2005 (GMT+7)

  Tinh yeu va su nghiep trong 6 thang dau nam 2005

  Cuoc song cua ban trong nua dau nam moi se ra sao? Hay thu tim hieu doi chut ve nhung doi thay trong cong viec va tinh cam qua ngay sinh cua minh.

 • GDP 6 thang cuoi nam phai dat 8 6

  18:39 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  GDP 6 thang cuoi nam phai dat 8 6

  (VM)- Trong hai ngay 30/6 va 1/7 tai Ha Noi, duoi su chu tri cua tan Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 6 voi su co mat cua nguyen Thu tuong Phan Van Khai, nguyen Pho Thu tuong Vu Khoan va cac thanh vien Chinh phu.

 • Co quan T U Doan so ket cong tac 6 thang dau nam 2007

  18:01 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Co quan T U Doan so ket cong tac 6 thang dau nam 2007

  TP - Ngay 25/7, tai Ha Noi, co quan T.U Doan to chuc Hoi nghi so ket cong tac chuyen mon 6 thang dau nam va phuong huong cong tac 6 thang cuoi nam 2007.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0